Informácie o používaní webovej stránky iPodhajska.sk

Prevádzkovateľom internetových stránok www.ipodhajska.sk (ďalej len „internetová stránka”) je fyzická osoba Martin Blaško – WiV, G. Bethlena 4782/1, 940 02 Nové Zámky,  kontakt: +421 944 989 518 (ďalej len Prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ je v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v platnom znení (ďalej len „Autorský zákon“), oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Prevádzkovateľ dáva právo využívať internetové stránky výhradne pre Vašu osobnú potrebu. Akékoľvek iné použitie stránok (ako celku, tak ich jednotlivých častí) podlieha predchádzajúcemu schváleniu prevádzkovateľa v súlade s Autorským zákonom. Podmienky používania internetových stránok www.ipodhajska.sk určuje, vydáva a mení výhradne Prevádzkovateľ. Používaním týchto internetových stránok dávate súhlas s týmito podmienkami. Prístup na stránky www.ipodhajska.sk a ich používanie je bezplatné.

Snahou prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom internetových stránok vždy správne a aktuálne údaje a informácie. Napriek tomu sú všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na internetové stránky z iných zdrojov.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za:

  • škody spôsobené používaním stránok www.ipodhajska.sk ,
  • reklamu, prípadne inú formu propagácie prevádzkovanú tretím subjektom prostredníctvom stránok www.ipodhajska.sk,
  • obsah a škody spôsobené používaním stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.ipodhajska.sk.

S výnimkou týchto podmienok nemá zverejnenie akýchkoľvek údajov alebo informácií na stránkach www.ipodhajska.sk povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho ku vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a používateľom, pokiaľ nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak. Právne vzťahy, ktoré vznikli medzi Prevádzkovateľom a používateľom týchto stránok sa riadia podľa znenia týchto podmienok platného ku dňu vzniku týchto vzťahov.

Prevádzkovateľ rešpektuje ochranu súkromia podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a nevyžaduje od návštevníkov internetovej stránok www.ipodhajska.sk žiadne osobné údaje.

Podmienky používania stránok www.ipodhajska.sk sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Podmienky boli zverejnené 25.2.2018.

Obsah týchto stránok vlastní a spravuje Martin Blaško – WiV. Obsah nesmie byť kopírovaný ani využívaný akýmkoľvek iným spôsobom bez súhlasu prevádzkovateľa stránok.

INFORMAČNÉ CENTRUM PODHÁJSKA

Termálna ul. – pred kúpaliskom

941 48 Podhájska

ZAVOLAJTE NÁM

         +421 911 103 443        

NAPÍŠTE NÁM

info@obecpodhajska.sk

Copyright © 2018 Martin Blaško-WiV                Zákaz kopírovania a šírenia obsahu bez súhlasu prevádzkovateľa webovej stránky.